تلفن:
۰۲۱-۷۴۴۸۱
۲۲۹۰۹۵۲۱
۲۲۹۰۹۵۴۲

موبایل:
۰۹۳۵۷۴۴۸۱۸۱

فکس:
۲۲۹۰۹۴۷۷

ایمیل:
Info.parsmehr@gmail.com

آدرس:
تهران- خیابان ظفر- خیابان شهید مرتضی فرید افشار
بن بست نور- پلاک ۴۳